Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SKP impex, cu sediul în strada Alexandru Sahia, nr. 13, 240113 Ramnicu Valcea, Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.skp.ro („Site-ul”).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SKP impex va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuintele dumneavoastră în cadrul Site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului: contactare telefonica, prin email sau fax.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SKP impex va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SKP impex prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SKP impex, respectiv pentru preluarea, validarea și răspunderea la solicitarea plasata pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării solicitării, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază solicitarea transmisă de dumneavoastră catre SKP impex. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a vă răspunde la solicitarea transmisă. 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SKP impex de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SKP impex prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SKP Impex, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SKP impex de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SKP impex va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SKP Impex (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SKP impex va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SKP Impex pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SKP impex poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SKP Impex în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SKP impex prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SKP impex pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SKP impex, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SKP Impex cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SKP impex a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) SKP impex să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SKP Impex către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SKP impex sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SKP impex poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 
VIII. Analytics Tools and Advertising
Google Analytics
Acest site web folosește funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
 
Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze comportamentul vizitatorilor site-ului. Operatorul site-ului web primește diverse date de utilizare, cum ar fi vizualizarea paginilor, durata șederii, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Aceste date pot fi rezumate de Google într-un profil care este atribuit utilizatorului respectiv sau dispozitivului acestuia.
 
Google Analytics utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizării comportamentului utilizatorului (de exemplu, cookie-uri sau amprentarea dispozitivului). Informațiile colectate de Google despre utilizarea acestui site web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.
 
Acest instrument de analiză este utilizat pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorului pentru a-și optimiza atât site-ul, cât și publicitatea. Dacă a fost solicitat un consimțământ corespunzător (de exemplu, consimțământul pentru stocarea cookie-urilor), prelucrarea are loc exclusiv pe baza articolului 6 alineatul 1 lit. consimțământul poate fi revocat în orice moment.
 
Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
 

Google Maps

This site uses the map service Google Maps. The provider is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

In order to use the functions of Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transfer.

Google Maps is used in the interest of an attractive presentation of our online offers and to make it easier to find the places we have indicated on the website. This represents a legitimate interest within the meaning of Article 6 Paragraph 1 Letter f GDPR. If a corresponding consent has been requested, the processing takes place exclusively on the basis of Article 6 Paragraph 1 Letter a GDPR; the consent can be revoked at any time.

IX. Others

Font Awesome does not sell or share any information about you with any other company or service. However, Font Awesome uses services from other companies to provide fontawesome.com , content delivery networks, and to distribute and develop icons and software. The companies behind these services may collect information about you themselves for their own purposes. Some of these services can be used to collect information about your online activities across different websites. All of these services are based in the United States.

Affiliates are companies or individuals who recommend Font Awesome and refer customers through links that allow us to pay them a sales commission. We do not share personally identifiable information about you with affiliates, even if you purchase Font Awesome through an affiliate link. We provide affiliates with summary reports of sales and commissions, as well as a detail report showing time-stamped log entries of when sales occur.

Content Delivery Network Provider: Cloudflare
Font Awesome uses content delivery network service providers to provide its content delivery networks.

Font Awesome’s cookie is a functional cookie and to learn more about it, visit Font Awesome’s privacy policy https://fontawesome.com/privacy

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@skp.ro

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați pagina Politica de Cookies.